Actualité

Discours de Noël 2022 de S.A.R. le Grand-Duc

24.12.2022

Discours

Cliquez sur « CC » pour activer le sous-titrage en luxembourgeois.

Léif Matbierger,

No engem schwierege Joer 2021, war och dëst ee speziellt Joer.
Eis Ëmwelt steet weider ënner groussem Drock. D’Resultater vun der Klimakonferenz an Ägypten de leschte Mount, si fir déi meescht vun eis ganz enttäuschend. Et konnt zwar en Accord fonnt ginn, fir de betraffene Länner ze hëllefen, d’Konsequenze vum Klimawandel besser ze meeschteren. Mä et si keng konkret Fortschrëtter a Saache Reduktioun vun CO2-Emissiounen oder beim Erausklammen aus de fossillen Energië gemaach ginn.

Och d‘militäresch Konflikter uechter d‘Welt hu sech verschlëmmert, Millioune Mënsche sinn op der Sich no enger sécherer Heemecht.

Déi russesch Invasioun vun der Ukrain, e brutalen Agressiounskrich, stellt alles a Fro wourop mir, zënter 1945, eis friddlech Koexistenz opgebaut hunn : Konflikter duerch en Dialog ze léisen an net duerch Gewalt. D’Konsequenze vun dësem Krich hu weltwäit en negativen Impakt.

Gläichzäiteg gesi mir wéi am Iran, wéi och am Afghanistan, Fraen a Meedercher weider ouni Récksiicht ënnerdréckt, mësshandelt an esouguer ëmbruecht ginn. Besonnesch am Afghanistan bleiwe se Affer vun enger Gesënnung, déi déif am Mëttelalter verankert ass. Hinnen ze hëllefen, hinnen eng Stëmm ze ginn a si ze ënnerstëtzen, ass en Uleies dat mir an der Grande-Duchesse ganz besonnesch um Häerz läit.

Wat seet dat eis?

Gi mer just duerch eng komplizéiert Phase oder musse mir eis Gewunnechten änneren? Déi Fro kënne mer eis mëttlerweil stellen, well mer seelen eng Situatioun haten, wou souvill besuergend Entwécklungen zesummekomm sinn.

Léif Leit alleguer,

Ech sinn trotz allem iwwerzeegt, no all deene Joren, déi ech dësem Land als Staatschef gedéngt hunn, datt Lëtzebuerg déi néideg Capacitéiten huet, dës komplizéiert Zäiten ze meeschteren. Aus Erfarung wësse mer, datt mir d‘Fäegkeet hunn, eis Stäerkten ze notzen, fir eis enger neier Situatioun unzepassen.

Zu eise Stäerkte gehéiert eise resoluten Engagement fir de Fridden an Europa. Mir hu viru 70 Joer ganz bewosst, och wann et schwéier war, e Stréch ënnert den Zweete Weltkrich gezunn, fir en neit Europa opzebauen, an eng méi gerecht Weltuerdnung, duerch d’UNO, ze sécheren.

Mir hunn och ganz fréi erkannt, datt eis Intressen an eis Sécherheet vill besser an enger Europäescher Unioun an an der NATO opgehuewe sinn, wéi wa mer eleng do stéingen.

Eist Land ass oppen an huet et verstanen, iwwer seng Grenzen eraus an der Groussregioun, mat eisen Noperen a Belgien, Däitschland a Frankräich, eng besonnesch enk Zesummenaarbecht ze schafen, déi vill Mënschen eng stabel Existenz garantéiert.

Eise Gesellschaftsmodell fonctionéiert nom Prinzip vum Zesummeliewen. Zesummeliewen heescht an dësem Fall e friddlecht Niefteneen vu Mënschen aus iwwer 170 Länner.

Zesummeliewen heescht awer och eng gerecht Opdeelung vun eisem Räichtum, eng stänneg Suerg, datt de Gruef tëscht Aarmen a Räichen net méi grouss gëtt, speziell a Krisenzäiten.

Trotzdeem ginn et och hei am Land vill Leit deenen et wirtschaftlech net gutt geet, a Persounen déi riskéieren an d’Aarmut ze falen. D’aktuell Situatioun mécht et fir vill Mënschen ëmmer méi schwéier iwwer d’Ronnen ze kommen. Si brauche weider Ënnerstëtzung.

Dofir ass et ëmsou méi wichteg, dass eis Gesellschaft inklusiv ass, déi versicht jidderengem d’Geleeënheet ze ginn, sech ze realiséieren a säi Wee ze fannen.
Mir hunn déi grouss Chance an engem demokratesche Land ze liewen, wou reegelméisseg Wale sinn, a wou mir eis Gesellschaft kënne mat gestalten.

Eis Wirtschaft berout op der Privatinitiativ, ënnerstëtzt vun eisen Institutiounen, a gereegelt vum Gesetz. D‘Regierung, d’Gewerkschaften an d‘Patronat beroden zesummen, wéi déi verschidden Intressen, déi si vertrieden, an engem Kompromëss kënne verbonne ginn, fir de soziale Fridden an eisem Land ze garantéieren.

Mir setzen eis an, iwwerall wou et méiglech ass, fir méi Demokratie a Respekt vun de Mënscherechter. Mir hëllefen aktiv deene Länner, deenen et manner gutt geet. Mir huele vill Mënschen op, deenen hir Existenz bei sech doheem a Gefor ass. Dat ass eis Flicht als Gesellschaft an als Land.

Léif Matbierger,

Mir sinn eng fortschrëttlech Natioun déi op Respekt baut, Respekt fir eis Matmënschen, fir déi universal Wäerter a fir eis Ëmwelt. Dat si keng eidel Wierder, keng al Cliché’en, mee d‘Grondwäerter op déi eis Existenz an eis Zukunft berouen.

Wa mir et fäerdeg bréngen, dës Astellung och iwwer eis Grenzen eraus ze vermëttelen, dann hu mer e konkreten a wichtege Beitrag geleescht fir eng méi mënschlech Welt.

Léif Leit alleguer,

2023 steet virun der Dier. Mir wëssen net wat geschéie wäert, mee ech si sécher, datt mir alleguer, Lëtzebuerger, eis auslännesch Matbierger an d‘Awunner aus der Groussregioun, déi hei am Land schaffen, eis weider dofir asetze wäerten, eise Gesellschaftsmodell oprecht ze halen. Dat si mer eis schëlleg, a besonnesch deenen nächste Generatiounen.

An deem Sënn wënschen ech Iech, mat der Grande-Duchesse, dem Prënz Guillaume, der Prinzessin Stéphanie, dem klenge Prënz Charles an all eise Kanner, vu ganzem Häerze schéi Chrëschtdeeg an all Guddes fir d’neit Joer.

Joyeux Noël et bonne Année !

Schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr !

Bom natal e feliz anno nuovo !

Merry Christmas and a Happy New Year !

Traduction en français

Mes chers concitoyens,

Après une année 2021 difficile, 2022 n’aura pas non plus été une année facile.
L’environnement reste sous une pression intense. Les résultats de la récente COP en Egypte sont décevants pour beaucoup d’entre nous. L’accord final a permis d’atténuer les dommages causés par les changements climatiques pour les pays les plus vulnérables, mais il n’a pas été possible de réaliser des avancées concrètes en termes de réductions des émissions de CO2 et de renoncement aux énergies fossiles.

Par ailleurs, les conflits militaires de par le monde ont gagné en intensité ; des millions de personnes ont continué à fuir leurs pays à la recherche d’un refuge.

L’invasion russe de l’Ukraine ne se résume pas à une guerre d’agression brutale mais remet en cause tout ce que nous avons mis en place, depuis 1945, pour instaurer une coexistence paisible des nations : à savoir, la consécration du principe de résolution des conflits par le dialogue et non par la force. Les répercussions de cette guerre pèsent lourdement sur l’ensemble de notre monde.

En même temps, en Iran comme en Afghanistan, les femmes et jeunes filles sont maltraitées, réprimées sans merci, parfois même assassinées. Particulièrement en Afghanistan, elles restent les victimes d’une conception sociétale désespérément ancrée dans le Moyen Age.

Être à leurs côtés, leur donner une voix pour les entendre et les aider est une cause qui me tient particulièrement à coeur ainsi qu’à la Grande-Duchesse.

Que signifie tout ceci?

Est-ce-que nous ne faisons que traverser une période difficile, ou bien, devons-nous nous préparer à changer nos habitudes ?

Il est légitime de se poser la question car, rarement dans notre histoire récente, nous sommes nous trouvés devant tant de développements inquiétants.

Mes chers concitoyens,

Je demeure convaincu cependant, depuis toutes ces années au service de mon pays en tant que Chef d’Etat, que le Luxembourg possède les moyens qui lui permettront de faire face en ces temps difficiles. D’expérience, je sais que nous avons la capacité de nous adapter grâce aux qualités qui nous distinguent.

Notre engagement constant en faveur de la paix en Europe est une de nos principales forces. Aussi difficile que cela aura été, nous avons tiré un trait sous la Deuxième Guerre Mondiale pour construire une Europe apaisée et un ordre mondial plus juste à travers la mise en place de l’Organisation des Nations Unies.

Nous avons également très vite acquis la certitude que la défense de nos intérêts et notre sécurité seraient infiniment mieux assurées en tant que membre de l’Union Européenne ainsi que de l’OTAN, plutôt que d’avoir à les assumer tout seul.

Le Luxembourg est un pays ouvert qui a su offrir un cadre de vie stable à un nombre considérable de personnes, grâce à la coopération étroite que nous avons instaurée avec l’Allemagne, la Belgique et la France dans le cadre de la Grande Région.

La vie en société au Luxembourg repose sur le principe du vivre ensemble. Les ressortissants de pas moins de 170 pays y vivent côte à côte, paisiblement.

Mais vivre ensemble repose aussi sur une répartition équitable des richesses nationales, une attention constante pour éviter que le fossé entre riches et moins riches ne se creuse, particulièrement en temps de crise.

Beaucoup d’habitants rencontrent des difficultés matérielles et se trouvent au bord de la pauvreté. Pour bon nombre de personnes, la situation actuelle se traduit par des fins de mois de plus en plus difficiles. Ils restent tributaires de notre soutien.

Il est d’autant plus important que notre modèle social soit inclusif, offrant à chacun la place qui lui revient, pour s’épanouir et trouver sa voie.

Nous avons le privilège de résider dans un pays démocratique qui appelle ses citoyens à s’exprimer régulièrement en votant et contribuer ainsi à façonner notre société.

L’économie luxembourgeoise est fondée sur l’initiative privée, soutenue et encadrée par nos institutions et par la Loi. Le gouvernement, les syndicats et le patronat se consultent pour arriver à trouver les compromis basés sur leurs revendications respectives, dans le but de garantir la paix sociale.

Partout dans le monde, nous nous battons pour davantage de démocratie et un respect accru des droits de l’homme. Nous mettons tout en oeuvre pour favoriser le développement de pays moins fortunés. Nous accueillons beaucoup de personnes qui cherchent un refuge, menacées dans leurs pays d’origine. C’est notre devoir en tant que société et en tant qu’Etat.

Nous sommes une nation tournée vers l’avenir qui consacre le respect, le respect pour nos concitoyens, pour les valeurs et droits fondamentaux et pour l’environnement. Ce ne sont point des mots creux, de vieux clichés, mais les piliers sur lesquels repose notre avenir.

Et si nous réussissons à promouvoir cet état d’esprit au-delà de nos frontières en tant que clé de notre réussite et de l’amitié qui nous lie à nos voisins, alors, je crois que nous aurons apporté une contribution concrète à un monde plus humain.

Mes chers concitoyens,

Une nouvelle année s’annonce. Nous ignorons de quoi elle sera faite. Mais je suis sûr que nous tous, Luxembourgeois, nos concitoyens étrangers, tous ceux qui, de nos pays voisins, viennent travailler quotidiennement au Grand-Duché, nous continuerons ensemble à défendre notre modèle de société. C’est là notre devoir et un engagement aussi envers les générations futures.

Dans cet esprit, la Grande-Duchesse, le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie avec le Prince Charles et tous nos enfants se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de Noël et nos voeux les plus chaleureux pour 2023.