Actualité

Discours de S.A.R. le Grand-Duc à la veille de Noël - 2021

24.12.2021 Discours

Cliquez sur « CC » pour activer le sous-titrage en français.

Léif Matbierger,

Eis Gesellschaft stoung och dëst Joer nees virun enormen Erausfuerderungen. Dofir sollte mir äis an dëse Chrëschtdeeg un déi Wäerter erënneren, déi fir eist Zesummeliewe wierklech wichteg sinn: Hëllefsbereetschaft, Matgefill, Solidaritéit a Respekt. Déi Wäerter brauche mir grad haut, wou d’Pandemie nach ëmmer present ass, an eisen Alldag beaflosst.

Mir léiere besser mam Virus ze liewen a mir passen eis un. Duerch déi enorm Efforte vun der Wëssenschaft an der internationaler Zesummenaarbecht, konnten Impfstoffer a Medikamenter entwéckelt ginn, déi et erlaben, de Virus lues a lues ze meeschteren.

De Wee dohin ass laang, och well de Virus ëmmer erëm zu neie Variante mutéiert. Dofir ass e kollektiven Effort néideg, a mir musse weiderhin alleguer eis Responsabilitéiten huelen. D’Solidaritéit an eiser Gesellschaft bleift essentiell. Dëst Zesummenhalen, ee fir deen aneren do sinn, hu mir schonn e puer Mol an eiser Geschicht gewisen. Och haut ass et wichteg, datt mir eis Famill, Frënn, Noperen, Bekannten oder och Leit, déi mir net kennen, ënnerstëtzen.

Zesumme mat der Grande-Duchesse soen ech e ganz grousse Merci un all déi Leit hei am Land, déi sech besonnesch asetzen, fir datt mir aus dëser aussergewéinlecher Situatioun erauskommen.

Et muss äis ze denke ginn, dass och an eisem Land vill Leit et schwéier hunn. Aarmutt gëtt et och zu Lëtzebuerg. Mir stinn an der Verflichtung als Gesellschaft, déi Mënsche besonnesch z’ënnerstëtzen, an hinnen eng Hand ze reechen.

Déi Solidaritéit brauche mir och weltwäit, well mir sëtzen all am selwechte Boot, a mussen de Virus a seng Konsequenze global meeschter ginn.

Mir däerfen net vergiessen, datt de Virus weltwäit nach ëmmer all Dag Dausenden Doudesaffer fuerdert. D’Impfunge sinn den eenzege Wee, fir d’Pandemie ënner Kontroll ze kréien.Léif Matbierger,

An enger Demokratie huet natierlech jiddereen e Recht op seng Meenung, a jiddereen ass fräi, fir sech selwer ze decidéieren. Mee et muss ee sech bewosst sinn, datt deem Enge seng Fräiheet do ophält, wou deem Anere seng ufänkt. An zu där Fräiheet gehéiert och d’Sécherheet an d’Gesondheet vu jidderengem.

Mir mussen an eiser Gesellschaft kënnen éierlech an oppen iwwer kontrovers Theme matenee schwätzen: mat Toleranz an am Respekt fir verschidde Meenungen. Mir brauchen eng objektiv, op Fakte baséiert Diskussioun. Nëmmen esou fanne mir e Konsens op komplex Froen, déi fir déi nächst Generatiounen a fir eis Zukunft wichteg sinn. An Decisiounen, déi am demokratesche Prozess geholl goufen, mussen dann och ëmgesat ginn.

Demokratie heescht, d’Decisioune vun der Majoritéit ze respektéieren. Et ass inakzeptabel an de falsche Wee, mat Gewalt wëllen dorun eppes ze änneren. Gewalt ass ni eng Léisung, a gëtt an eisem Rechtsstaat net toleréiert.


Léif Leit alleguer,

D’Gesondheetskris steet zanter dem Ufank vum leschte Joer zu Recht am Mëttelpunkt. Mee déi aner grouss Defie sinn net verschwonnen. Dir wësst, datt de Klimaschutz mir besonnesch um Häerz läit, an ech weess, dass et Ville vun Iech d’selwecht geet. Déi terribel Iwwerschwemmungen, déi dëst Joer vill Leed iwwer eist Land an d’Groussregioun bruecht hunn, sinn eng weider Illustratioun, datt mir dréngend agéiere mussen.

Säit der Industrialisatioun sinn duerch Technologie an Innovatioun immens Fortschrëtter gemaach ginn. Eise Planéit huet awer iwwer all déi Joren och staark ënnert dëser rasanter Entwécklung gelidden.

Vun der UNO Klimakonferenz zu Glasgow hat ee sech sécher méi erhofft, an trotzdeem sinn am November wichteg Decisioune geholl ginn, déi elo mussen ëmgesat ginn. Dat gëtt net einfach, mee och hei musse Léisunge mat Courage an Determinatioun fonnt ginn.

Ech schwätze reegelméisseg mat jonke Leit a sinn impressionéiert vun hirem Wëssen an hirem Realismus, awer virun allem vun hirem enorme Wëllen an Engagement, sech fir eng méi nohalteg Welt anzesetzen. Et geet ëm hir Zukunft a si hunn e Recht drop, matzeschwätzen an hir Iddien anzebréngen.Léif Matbierger,

Mir hunn d’Chance, datt eis Wirtschaft zolidd Fundamenter huet, op déi mir weider opbaue kënnen. Lëtzebuerg huet et ëmmer erëm fäerdeg bruecht, Defien als nei Opportunitéiten ze gesinn, an eist Land huet sech esou ëmmer erëm selwer nei erfonnt.

Et ass och esou, wéi Lëtzebuerg sech op der Weltausstellung zu Dubai presentéiert, als “Resourceful Luxembourg”.

Mir sinn eng Gesellschaft, déi vun hirer grousser Diversitéit, Oppenheet an Toleranz lieft, an doduerch fir d’Zukunft gutt opgestallt ass. Als Land huele mir eis Responsabilitéiten eescht a schaffen aktiv mat, fir datt mir nei Weeër fanne fir Ziler, wéi d’CO2 Neutralitéit bis 2050, z’erreechen.

Och Initiativen aus dem Privatsecteur spillen do eng ganz wichteg Roll. Mir brauche Pionéiergeescht, fir eis Welt méi effizient, méi propper, méi equitabel a méi nohalteg fir äis all ze maachen.

 

Léif Matbierger,

COVID huet och de multilaterale System méi fragil gemaach an national Reflexer zum Deel nees verstäerkt.

D’Pandemie huet eis gläichzäiteg awer och gewisen, wéi wichteg europäesch Solidaritéit ass. Krise vun dësem Ausmooss sinn net eleng ze meeschteren. Dat ass e Grond fir méi Europa, e staarkt Europa.

Iwwer d’EU eraus huet Lëtzebuerg sech nach ëmmer fir Multilateralismus, fir de Respekt vun de Mënscherechter a vum internationale Recht agesat. Dësen Engagement gouf belount, a Lëtzebuerg gouf am Oktober, fir déi alleréischte Kéier, an de Mënscherechtsrot vun der UNO gewielt.

Duerch eis Präsens an deem Gremium kënne mir zesumme mat anere Staate wesentlech Theme weiderbréngen: ech denken un den État de droit, d’Lutte géint de Klimawandel a säin Impakt op Mënscherechter wéi Zougang zu Waasser, Gesondheet an Ernierung. Mee och un Theme wéi Fraen- a Kannerrechter, a speziell de Rechter vun de Meedercher, déi der Grande-Duchesse ganz besonnesch um Häerz leien. An net ze vergiessen, den Effort géint Diskriminatioun vu Minoritéiten.Léif Leit alleguer,

Mir hunn elo bal zwee Joer hannert äis, wou mir mat der Pandemie liewen. Mir hunn de Kapp net hänke gelooss, a mir däerfen äis och elo net decouragéiere loossen.

Als Gesellschaft musse mir zesummen halen, a weiderhin zesumme Léisunge fannen,

  • am Interêt vun alle Matbierger,
  • am Interêt vun de Generatiounen, déi no eis kommen,
  • am Interêt vum Land,
  • vun Europa,
  • vun der Welt.

Mat der Grande-Duchesse, dem Prënz Guillaume, der Prinzessin Stéphanie, dem Prënz Charel an all eise Kanner, wënschen ech Iech vu ganzem Häerze schéi Chrëschtdeeg, an all Guddes fir 2022.

Traduction en français

Chers Compatriotes,

Cette année encore, notre société s’est vue confrontée à des défis extraordinaires. Les fêtes de Noël sont l’occasion de nous rappeler les valeurs qui sont fondamentales pour notre vivre-ensemble : l’entraide, l’empathie, la solidarité et le respect. Ces valeurs doivent nous guider au moment où la pandémie est toujours présente et pèse sur notre vie quotidienne.

Nous avons appris à mieux vivre avec le virus et nous nous adaptons. Grâce aux énormes efforts scientifiques et à la coopération internationale, des vaccins et des médicaments ont pu être développés, nous permettant de graduellement maîtriser le virus.

Mais c’est un effort de longue haleine, surtout à cause des mutations du virus. Un effort collectif est indispensable et tout un chacun doit prendre ses responsabilités. La solidarité au sein de notre société reste cruciale. Cette cohésion, ce soutien mutuel, nous en avons déjà fait preuve à plusieurs reprises par le passé. Il importe aujourd’hui que nous apportions ce même soutien à notre famille, nos amis, nos voisins, nos connaissances mais aussi aux gens que nous ne connaissons pas.

Ensemble avec la Grande-Duchesse, je tiens à adresser un grand merci à toutes les personnes qui s’engagent de manière formidable dans notre pays, afin que nous puissions sortir de cette situation exceptionnelle.

Le fait que beaucoup de personnes vivent dans la précarité dans notre pays donne matière à réflexion. La pauvreté existe aussi au Luxembourg. En tant que société, nous avons l’obligation de soutenir spécifiquement ces personnes et de leur tendre la main.

Cette solidarité est également indispensable au niveau mondial car nous partageons le même sort et le virus et ses conséquences ne peuvent être surmontés qu’à travers un effort global.

Il ne faut pas perdre de vue que, tous les jours, le virus fait des milliers de victimes à travers le monde: la vaccination est le seul moyen de prendre le dessus sur cette pandémie.Chers Concitoyens,

Dans une démocratie, chacun a naturellement le droit de son opinion; chacun a la liberté de choix. Mais il faut garder à l’esprit que la liberté individuelle s’arrête là où commence celle des autres. Cette liberté englobe aussi notre sécurité et notre santé.

Au sein de notre société, nous nous devons de discuter de manière ouverte et sincère des sujets controversés - avec tolérance et dans le respect des opinions divergentes. Une discussion objective, basée sur les faits est nécessaire. C’est seulement ainsi que nous trouverons un consensus sur les questions complexes qui impacteront notre futur et les générations à venir. Les décisions prises dans le cadre de ce processus démocratique doivent par la suite être exécutées.

La démocratie implique le respect des décisions de la majorité. C’est faire indéniablement fausse route que de vouloir changer cela à travers l’usage de la violence. La violence n’est jamais une solution et n’est pas tolérée dans notre État de droit.

 

Chers tous,

La crise sanitaire est, pour des raisons évidentes, au centre des préoccupations depuis l’année dernière. Mais les autres défis majeurs auxquels nous sommes confrontés subsistent pour autant. Vous n’ignorez pas que la protection de l’environnement me tient particulièrement à coeur et je sais qu’il en est de même pour beaucoup d’entre vous. Les terribles inondations qui ont causé cette année de grandes souffrances dans notre pays et la Grande Région sont une illustration de plus qu’il y a urgence d’agir.

Depuis l’industrialisation, des progrès énormes ont été réalisés à travers l’innovation et la technologie. Cependant, notre planète a dû subir les conséquences néfastes de ce développement inouï durant toutes ces années.

Les espoirs investis dans la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de Glasgow n’ont pas tous été satisfaits - néanmoins des décisions importantes ont été prises en novembre qui devront être exécutées. Ce ne sera pas une tâche simple, mais il est impératif de trouver des solutions avec courage, détermination et en conjuguant les efforts.

Je m’échange régulièrement avec des jeunes et je suis impressionné par leurs connaissances et leur réalisme, et surtout par leur volonté et leur engagement pour un monde plus durable. L’enjeu n’est rien moins que leur avenir et ils ont le droit de contribuer aux discussions et d’apporter leurs idées.

 

Chers Concitoyens,

Nous avons la chance que notre économie ait des fondements solides. Le Luxembourg a toujours réussi à transformer des défis en opportunités et notre pays s’est ainsi réinventé à plusieurs reprises.

C’est ainsi que le Luxembourg se présente à l’exposition mondiale à Dubaï en tant que « Resourceful Luxembourg ».

Notre société vit de sa diversité, de son ouverture et de sa tolérance et est ainsi bien équipée pour affronter l’avenir dans un monde de plus en plus globalisé. Notre pays prend ses responsabilités et contribue activement à la recherche de nouvelles voies pour atteindre des objectifs tels que la neutralité CO2 jusqu’en en 2050.

A cet égard, les initiatives privées jouent un rôle primordial. L’esprit pionnier est indispensable pour façonner un monde plus efficient, plus propre, plus équitable et durable dans l’intérêt de tous.

 

Chers Compatriotes,

La Covid a aussi fragilisé le système multilatéral et a renforcé en partie des réflexes nationaux.

La pandémie a ainsi démontré à nouveau l’importance de la solidarité européenne. Des crises de cette ampleur ne sont pas surmontables au niveau national. C’est une raison pour plus d’Europe et pour une Europe forte.

Au-delà de l’Europe, le Luxembourg s’est toujours engagé en faveur du multilatéralisme, du respect des droits de l’homme et du droit international. Cet engagement a été récompensé: en octobre, le Luxembourg a été élu pour la première fois au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

A travers notre participation dans ce conseil nous nous engageons à faire avancer des thèmes essentiels : je me réfère à l’État de droit, la lutte contre le changement climatique et l’impact de ce dernier sur les droits de l’homme comme l’accès à l’eau, à la santé et à l’alimentation. Il en va de même pour les droits des femmes et des enfants, et spécialement, ce qui tient tellement à coeur de la Grande-Duchesse, les droits des jeunes filles. Et n’oublions pas les efforts contre la discrimination des minorités.

 

Chers tous,

Cela fait maintenant presque deux ans que nous vivons avec la pandémie. Nous n’avons pas baissé les bras et nous ne devons pas nous laisser démoraliser.

Nous devons veiller à la cohésion de notre société et chercher des solutions ensemble, ceci

  • dans l’intérêt de tous nos concitoyens,
  • dans l’intérêt des générations futures,
  • dans l’intérêt du pays,
  • de l’Europe,
  • du monde.

Ensemble avec la Grande-Duchesse, le Prince Guillaume, la Princesse Stéphanie, le Prince Charles et tous nos enfants, nous vous souhaitons du fond du coeur un joyeux Noël et une bonne année 2022.