Actualité

Fête nationale 2021 - Discours de S.A.R. le Grand-Duc

Discours de Son Altesse Royale le Grand-Duc prononcé au monument national de la Solidarité luxembourgeoise « Kanounenhiwwel » à l’occasion de la Fête Nationale, mercredi 23 juin 2021

(Seul le discours prononcé fait foi)

Le discours en luxembourgeois

Här Chamberpresident,

Här Staatsminister,

Léif Eiregäscht,

Léif Matbierger,

Haut, op Nationalfeierdag, sti mir hei, erëm am klenge Krees, virum Monument national de la solidarité luxembourgeoise. D’Symbolik vun dëser Platz ass méi aktuell wéi jee.

Mat der Covid-19 Pandemie huet eis Welt sech radikal verännert. An der Lutte géint déi Pandemie gouf ëmmer versicht déi richteg Balance ze fannen tëschent de Rechter a Fräiheeten vum Eenzelen, an der Aufgab all Matbierger vun eiser Gesellschaft ze schützen. Als Natioun hu mir bewisen, datt mir solidaresch sinn an datt mir e laangen Otem hunn, datt mir op d’Zänn bäisse kënnen am Intressi vun der Allgemengheet. Doriwwer kënne mir all houfreg sinn.

Eis Spideeler konnten trotz extremer Belaaschtung duerhalen, an zesumme mam onermiddlechen Asaz vun allen Acteuren am Gesondheetsberäich, sin esou vill Liewen gerett gi.

An trotzdeem ass de Bilan ganz schwéier: eleng bei eis am Land hu mir bis haut 818 Mënschen verluer déi duerch, oder mam Virus gestuerwe sinn. Loosst eis eng Minutt an der Stëll un si denken. Ech bieden Iech dofir opzestoen. [Minute de Silence] Merci.

Zesummen matt der Grande-Duchesse an eiser Famill wëll ech och all dene Leit, déi e léiwe Mënsch verluer hunn, eist perséinlecht Bäileed ausdrécken. D’Ëmstenn vun der Pandemie si grausam an hunn eis dacks emol net erlaabt, richteg Äddi ze soen. Dat mécht eis immens traureg a mir fille mat Iech.

Méi spéit am Joer wäert d’Regierung eng Cérémonie organiséieren fir un d‘Affer ze erënneren a fir déi ze éieren déi sech an der Gestioun vun dëser Pandémie speziell ervir gedoën hun.

Léif Leit alleguer,

Wéinst dem Virus liewe mer säit ville Méint reduzéiert, am Ralenti: manner sozial Kontakter, manner Erliewen, manner Genéissen. D‘Pandemie huet eiser Gesellschaft, mee och Europa an der Welt, de Spigel virgehalen. An do gesäit ee Schéines, wéi grenziwwergräifend Solidaritéit, a manner Schéines wéi Populismus an Onwourechten, deenen ee keng Glafwierdegkeet schenken däerf. Wichteg ass, weider positiv ze bleiwen an op Fakten an op d‘Wourecht opzebauen.

Technesch an digital Léisungen goufen enorm séier verbessert an ausgebaut, onkonventionell Léisungen goufe gesicht an zougelooss. Haut besti vill méi Méiglechkeete vir eist Liewen ze organiséieren, wéi mir et nach virun kuerzem geduecht hunn: home-schooling, home-office oder online Konferenzen hunn eng nei Dimensioun kritt.

An der Wirtschaft hu mir gesinn, dass Globaliséierung net d’Léisung fir alles ass, an dass donieft eng lokal, regional an europäesch Produktioun vun essentielle Produkter immens wichteg ass, fir an enger Kris séier kennen ze reagéieren.

Mir gesinn elo verschidde Beruffer mat aneren Aen well eis bewosst ginn ass datt eis Gesellschaft, besonnesch a Krisenzäiten, ouni si net fonktionéiert. E grousse Merci un sie alleguer. Mir brauchen awer och Solidaritéit mat deenen, déi ganz gäre wëllen, awer nach net kënne schaffe goen, oder just am Mode réduit aktiv kënne sin.

Mir brauchen eng gesond Wirtschaft. Donieft brauchen mir d’Kultur an de Sport, fir inspiréiert an am Austausch mat aneren ze liewen!

An eppes sollte mir net vergiessen: d’Natur brauche mir fir iwwerhaapt ze liewen! Vill vun eis hu wärend de leschte Méint d’Natur erem nei entdeckt, an hunn de Wert vun enger intakter Emwelt nei kenne geléiert. Dofir musse mir dës Geleeënheet notze fir eis Liewensweis méi nohalteg ze gestalten. Et ass mei drengend wéi je.

Léif Matbierger,

Wat de Vaccin ugeet waren déi europäesch Institutiounen dacks an der Kritik. Jo, et ass ze vill lues ugelaf, awer d’Approche, zesummen als Europa ze handelen, war richteg. Soss wäre mir weltwäit an der Impfcampagne nach net do wou mir haut sinn. Ett ass remarkabel wat Wessenschaftler an der Biomedizin a manner wéi engem Joer gelescht hun vir e Vaccin ze entweckelen. Hei zu Lëtzebuerg, huet d’COVID-19 Task Force déi ganz Expertise vun de Forschungsinstituter an den Dengscht vun eisem Gesondheetssystem gesat. Alle Bedeelegten en groussen Merci fir hieren Asaatz.

Mir musse awer och Solidaritéit weisen, an deenen hëllefen, déi et vill méi schwéier hun wéi mir. D’Populatiounen vu manner entwéckelte Länner hunn och e Recht drop, sou séier wéi méiglech de Vaccin ze kréien. Sie brauchen eis Ennerstëtzung. Hinnen ze heleffen, ass och an eisem Intressi.

Léif Leit alleguer,

De Virus huet eis geléiert, Gewunnechten ze iwwerdenken, an eis domadder auserneen ze setzen, waat wichteg ass am Liewen. Loosst eis d’Chance ergräifen, dat ze gesinn, wat wierklech zielt: Mënschlechkeet, Solidaritéit, Toleranz, Respekt. Dat sinn d’Valeuren op déi mir weider opbauen mussen, fir am Fridden an eisem Land, an Europa an an der Welt liewen ze kënnen.

Ofstand halen ass am Moment wichteg, et däerf awer net zu engem Auserneefalen vun der Gesellschaft féieren. Dank der Impfung, an ärer grousser Bedeelegung un deem Effort, däerfe mir äis als Mënschen nees méi no kommen. Dat brauche mir alleguer. Mir sin um gudde Wee a sollen lo nët noloossen.

Léif Matbierger,

D’nächst Joer ginn et 60 Joer, datt mir den Nationalfeierdag um 23. Juni feieren. Meng grouss Hoffnung ass déi, datt mir dann nees richteg feiere kënnen. Alleguer zesummen!

Mat der Grande-Duchesse an eiser Famill wënschen ech Iech all, trotz Covid, e schéinen Nationalfeierdag.

Vive Lëtzebuerg! Vive Europa!

Le discours traduit en français

Monsieur le Président de la Chambre des Députés,

Monsieur le ministre d’État,

Chers invités d’honneur,

Chers concitoyens,

En ce jour de Fête nationale nous nous retrouvons ici, en cercle restreint une fois de plus, devant le Monument national de la solidarité luxembourgeoise. La symbolique de ce lieu est plus que jamais d’actualité.

La pandémie Covid-19 a changé notre monde de façon radicale. Dans la lutte contre le virus, l’aspiration était toujours de rechercher le bon équilibre entre les droits et libertés individuelles et le devoir de protéger chaque concitoyen. En tant que nation, nous avons fait preuve de solidarité et nous avons démontré résilience et patience dans l’intérêt commun. Nous pouvons tous en être fiers.

Nos hôpitaux ont su tenir, malgré une charge extrême, et ensemble avec l’engagement infatigable de tous les acteurs du secteur de la santé, de nombreuses vies ont pu être sauvées.

Néanmoins, le bilan est très lourd : jusqu’à ce jour, au Luxembourg nous déplorons la disparition de 818 personnes liée à la Covid-19. En leur mémoire, observons une minute de silence. Je vous prie de bien vouloir vous lever. [Minute de silence]. Merci.

Ensemble avec la Grande-Duchesse et notre famille, j’aimerais exprimer nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Les contraintes impitoyables de la pandémie ne nous ont souvent même pas permis de dire au revoir à nos proches. Cela nous attriste profondément et nos pensées vous accompagnent dans cette période douloureuse.

Plus tard dans l’année, le gouvernement organisera une cérémonie pour commémorer les victimes et pour honorer ceux qui se sont engagés de manière exceptionnelle dans la gestion de cette crise sanitaire.

Chers compatriotes,

Depuis de nombreux mois, nous vivons au ralenti à cause du virus, nos vies sociales sont limitées, notre bonheur au quotidien et les nouvelles expériences réduits. La pandémie a jeté la lumière sur l’état de notre société, en Europe et dans le monde entier. Nous pouvons y entrevoir des facettes positives telles qu’une solidarité transfrontalière, entremêlées cependant de tendances plus sombres à l’image du populisme et de contrevérités. Il est important de garder un état d’esprit positif et de baser nos réflexions sur les faits et la vérité.

Depuis le début de la crise sanitaire, les moyens techniques et digitaux ont fait des progrès énormes et des solutions non conventionnelles ont été recherchées et introduites. Aujourd’hui, nous disposons de beaucoup plus de possibilités pour organiser nos vies au quotidien, possibilités que nous n’aurions pas pu envisager auparavant : l’enseignement à domicile, le télétravail ou les conférences en ligne ont pris une nouvelle dimension.

Dans le domaine économique, nous avons vu que la globalisation n’est pas une panacée et qu’il est primordial de garder une production locale, régionale et européenne de produits essentiels afin de pouvoir réagir de manière rapide en temps de crise.

Nous voyons désormais certains métiers sous un nouveau jour en nous rendant compte que notre société, surtout en temps de crise, ne peut pas fonctionner sans leur engagement au quotidien. Nous tenons à les remercier tous. De même, nous devons témoigner notre solidarité envers ceux qui ont la volonté de travailler, mais qui sont aujourd’hui dans l’incapacité de mener une activité ou qui ne peuvent le faire que d’une manière réduite.

Nous avons besoin d’une économie saine. De même, la culture et le sport sont indispensables pour maintenir les interactions sociales et pour nourrir les inspirations et aspirations de tout un chacun.

Mais il ne faut surtout pas oublier une chose : nous avons besoin de la nature pour vivre. Au cours des derniers mois, beaucoup d’entre nous ont redécouvert les bienfaits de la nature ainsi que l’importance et la valeur d’un environnement intact. Nous devons saisir cette opportunité pour façonner un mode de vie plus durable. C’est plus urgent que jamais.

Chers concitoyens,

Les institutions européennes se sont vu exposées à de vives critiques au sujet des vaccinations. Certes, il y a eu des retards, mais agir ensemble dans le cadre de l’Union européenne était la bonne approche, sans quoi nous n’aurions pas pu avancer dans la campagne mondiale de vaccination au rythme actuel. Il est remarquable que les scientifiques travaillant dans le domaine de la biomédecine aient réussi à développer un vaccin en moins d’un an. Ici au Luxembourg, la Task-Force Covid-19 a mis tout le savoir-faire des instituts de recherche au service de notre système de santé. À toutes les personnes impliquées, je tiens à leur adresser un grand merci pour cet engagement.

Malgré tout, nous devons aussi témoigner notre solidarité et aider ceux qui connaissent des situations beaucoup plus précaires. Les populations des pays moins développés ont également droit à être vaccinées au plus vite. Ils ont besoin de notre soutien et leur venir en aide est aussi dans notre intérêt.

Chers tous,

Le virus nous a appris à prendre du recul par rapport à nos habitudes et à prendre conscience des vraies priorités dans la vie. Saisissons cette chance pour mettre en perspective ce qui compte vraiment : l’humanité, la solidarité, la tolérance, le respect. Voilà les valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer afin de pouvoir vivre en paix dans notre pays, en Europe et dans le monde.

La distanciation sociale est nécessaire en ce moment, mais elle ne doit pas conduire à un effritement de la société. Grâce à la vaccination et à votre participation active à cet effort collectif, nous pouvons à nouveau nous rapprocher en tant qu’êtres humains, pour notre bien-être à tous. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne devons pas relâcher notre vigilance.

Chers concitoyens,

L’année prochaine, cela fera 60 ans que nous célébrons le jour de la Fête nationale un 23 juin. Mon grand espoir est que nous pourrons à nouveau célébrer, tous ensemble!

Ensemble avec la Grande-Duchesse et notre famille je vous souhaite à tous, malgré la pandémie, une joyeuse Fête nationale.

Vive le Luxembourg ! Vive l’Europe !

 

Vidéo : © RTL