Actualité

Fête nationale 2022

Cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg

En ce jour de Fête nationale, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, le Prince Louis, le Prince Gabriel et la Princesse Alexandra, se sont rendus ce matin à la Philharmonie Luxembourg, pour assister à la cérémonie officielle avec les discours de S.A.R. le Grand-Duc, du Premier ministre et du Président de la Chambre des députés, suivis de la remise de distinctions honorifiques.

L’encadrement musical a été assuré par l’Orchestre philharmonique, le Chœur de Chambre et les « Pueri Cantores » du Conservatoire de Luxembourg.

Photo de la Famille grand-ducale devant la Philharmonie Luxembourg
© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Well, nieft eisen Institutiounen ass jo dat, wat Lëtzebuerg am Fong ausmécht, a wat seng absolutt Stäerkt ass: seng Awunner, Dir léif Leit alleguer.

Lire la traduction

Car, à côté de nos institutions, ce qui vraiment rend notre pays unique et ce qui constitue, dans le fond, sa principale force, ce sont ses habitants, vous tous.

Retrouvez l’intégralité du discours de S.A.R le Grand-Duc prononcé à l’occasion de la Fête nationale dans lequel il y rappelle les difficultés que le Luxembourg, comme d'autres, rencontre en ces temps, tout en émettant un message d'espoir et d'encouragement.

Lire le discours en luxembourgeois

Här Chamberpresident,

Här Staatsminister,

Léif Éieregäscht,

Léif Matbierger,

No 3 Joer fanne mir eis erëm an dem wonnerschéine Sall vun der Philharmonie an dat ass gutt esou, mä kënne mir wierklech an der Serenitéit feieren?

Déi lescht Wochen a Méint ware gepräägt vu villen Evenementer, praktesch all mat direkten Auswierkungen op eist Liewen, am Gudden, wéi am manner Gudden. Wat beweist, wéi séier an déifgräifend d’Evolutioun vun eiser moderner Gesellschaft ginn ass. An dofir musse mir eis stänneg upassen.

Wat d’Covid-19 Pandemie betrëfft, huet d’Situatioun sech mëttlerweil staark verbessert.

Dat huet vill Ursaachen, net zulescht dat responsabelt Behuele vu souwuel deenen, déi hei wunnen, wéi och vun deenen, déi all Dag aus dem Ausland bei eis schaffe kommen. Mee loosst mech hei nach eng Kéier, zesumme mat der Grande-Duchesse, all deenen eist Matgefill ausdrécken, déi nach leiden, déi Familljememberen oder Frënn verluer hunn. Och e besonnesche Merci un eis Dokteren, Infirmièren, Aide-Soignanten, an all deenen, déi Dag fir Dag am Asaz si fir d’Pandemie a Grenzen ze halen.

Léif Leit alleguer,

Mir hu wuel eis Gewunnechten zréckfonnt, mee fir haut richteg ze feieren, ass et sécher nach kengem zumutt. Am Februar ass d’Ukrain vun der russescher Arméi ugegraff ginn, e Krich op eisem Kontinent, bei deem d’ukrainesch Zivilbevëlkerung ee vun den Haaptziler vu Moskau ass.

Mat engem Schlag goufen hei sämtlech legal, diplomatesch an humanitär Prinzippien, déi mir eis selwer - och Russland - ginn hunn, op eng zynesch Aart a Weis violéiert. Systematesch Desinformatioun, allgemeng Negatioun vun de Mënscherechter an der Demokratie, dat ass d’Bild, dat de Regime vu Russland haut reflektéiert.

D’Suitte vun dësem Konflikt riskéiere laang unzehalen a si schonn deelweis bei eis ukomm, souwuel wéi a Russland.

Dee Krich op eise Grenzen huet d’Länner vun der Europäescher Unioun méi enk zesummebruecht. Och d’NATO huet Eenheet a Geschlossenheet bewisen a derzou bäigedroen, eis demokratesch Wäerter ze garantéieren. Leider gesäit et dono aus, datt déi international Rechtsstaatlechkeet, déi mat der UNO nom Zweete Weltkrich an d’Liewe geruff gouf, ëmmer méi a Fro gestallt gëtt, an dat net nëmme vu Russland.

Dat ass bedenklech fir Länner wéi Lëtzebuerg, deenen hir Existenz, Sécherheet a Wuelstand och dovunner ofhänkt.

Zulescht, mä sécher net manner wichteg, wëll ech de Klimaschutz uschwätzen. Trotz Allem wat mir elo wëssen, an trotz deene villen, heiansdo dramatesche Katastrophen, déi mir uechter d’Welt gesinn, gëtt de Klimawandel nach ëmmer net als absolutt Prioritéit vun alle Länner unerkannt. Lëtzebuerg huet Efforte gemaach, a wäert der weider maachen. Mä eleng packe mir dat net. Ech hoffen, datt mir eis geschwënn – a fréi genuch - der Urgence bewosst ginn an déi néideg Mesuren huelen.

Léif Matbierger,

Ech hat mir virgeholl, an dëser Usproch Wierder ze fannen, fir eis nees Courage an Hoffnung ze ginn. An dat schéngt mir duerchaus berechtegt.

Wann een d’Zäit nëmmen e bëssen zréckdréint, zum Beispill bis an d‘90er Joren, da gesäit ee wéi vill uerg international Krisen a Konflikter Lëtzebuerg schonn iwwerstanen huet. Wéi schlëmm och ëmmer d’Auswierkunge waren, hu mir et fäerdeg bruecht, all Kéier nees opzestoen an d’Lëtzebuerger Successstory weiderzeschreiwen.

An dat ass net dem Zoufall ze verdanken. Natierlech brauch een och e bësse Gléck. Mä ech menge mir kënnen, jo mir sollten houfreg sinn iwwer dat, wat mir bis elo geleescht hunn. Mir hunn déi grouss Chance eng politesch Kultur ze hunn, déi et fäerdeg bréngt, Konsens ëm déi Haaptproblematiken opzebauen; mir hu stabil Institutiounen, ëm déi mir vu ville beneit ginn an déi et erlaben, laangfristeg ze plangen. Eis Wirtschaft ass robust a konnt sech bis elo ëmmer upassen.

Trotz Géigewand bleift den Aarbechtsmaart ganz dynamesch: de Chômage ass elo ënner deem vun 2020. Eis Entreprisë schafe weider vill Aarbechtsplazen a bauen op d’Zukunft.

Mir liewen an enger Gesellschaft déi oppen an inklusiv ass, a wou jidderee seng Plaz fanne kann. Natierlech ass net alles perfekt, natierlech ginn et Problemer. Ech denken hei besonnesch un déi Matbierger déi net, oder net genuch un eisem allgemenge Wuelstand kënnen deelhuelen. Mä wat mir wichteg schéngt, ass datt jiddereen op senger Plaz, a senger Responsabilitéit, sech dofir asetzt fir Léisungen ze fannen.

Well, nieft eisen Institutiounen ass jo dat, wat Lëtzebuerg am Fong ausmécht, a wat seng absolutt Stäerkt ass: seng Awunner, Dir léif Leit alleguer. Eis Demographie ass unique. Et gëtt kaum ee Land an Europa, wou souvill Nationalitéite matenee liewen an zesummen zum Wuel vum Land bäidroen.

Mir mussen eis dofir bewosst bleiwen, datt eise Wuelstand deelweis vum Bäitrag vun deene Leit ofhänkt, déi net Lëtzebuerger sinn, wéi och vun den iwwer 200.000 Frontalieren, op déi mir ziele kënnen.

Déi Traditioun Leit vu baussen opzehuelen an anzebannen, an dat zielt och fir Flüchtlingen, ass ee vun de Schlëssele vun eisem Succès.

Léif Leit alleguer,

Ech si sécher, datt wa mir weider zesummenhalen an eis Grondwäerter respektéieren, da kënne mir all Situatioun meeschteren, och déi aktuell, fir datt mir mateneen an eng besser Zukunft kënne goen.

An deem Sënn wënschen ech Iech alleguer, mat der Grande-Duchesse an eiser Famill, e schéinen Nationalfeierdag.

Vive Lëtzebuerg, Vive Europa !

Lire la traduction du discours

Monsieur le Président de la Chambre des députés,

Monsieur le ministre d’État,

Chers invités d’honneur,

Chers concitoyens,

Après trois longues années, nous nous retrouvons dans cette magnifique salle de la Philharmonie pour la Fête Nationale, ce dont je me réjouis mais, pouvons-nous vraiment fêter dans la sérénité ?

Ces quelques semaines et mois écoulés ont été marqués par de nombreux événements. Ils ont tous impacté nos existences, en bien et… en moins bien. Cela témoigne de la célérité et de la profondeur de l’évolution que subit notre société et cela nous oblige à nous adapter sans cesse.

Pour la pandémie de la Covid 19, force est de constater que la situation s’est considérablement améliorée. Il y a de multiples raisons à cela, dont le comportement responsable tant des résidents de ce pays que de tous ceux qui, chaque jour, passent la frontière pour y travailler. Mais permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler, avec la Grande-Duchesse, notre profonde compassion à l’égard de ceux qui souffrent encore ou, pire, ont perdu un membre de la famille, un ami ou un proche. Nos remerciements les plus sincères vont également au corps médical et paramédical ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui restent mobilisées, jour et nuit, pour limiter les effets de la pandémie.

Chers tous,

Même si aujourd’hui nous sommes retournés à nos habitudes, personne n’a le cœur à la fête. En février de cette année, l’Ukraine a été attaquée par la Russie, une guerre sur notre continent où la population civile ukrainienne est devenue une des principales cibles de Moscou.

D’un seul coup, tous nos principes légaux, diplomatiques et humanitaires, principes que nous, y compris la Russie, nous sommes donnés, ont été violés avec cynisme. Une désinformation systématique, la négation généralisée des Droits de l’Homme et de la Démocratie, telle est l’image que donne de lui aujourd’hui le régime russe.

Les suites de ce conflit risquent de perdurer. Elles impactent déjà partiellement notre pays, mais également la Russie.

Cette guerre à nos frontières a ressoudé les pays de l’Union européenne. L’OTAN, quant à elle, s’est montrée unie et déterminée, contribuant ainsi à défendre nos valeurs démocratiques avec succès. Toutefois, on peut craindre que l’Etat de droit international, érigé grâce à la création de l’Organisation des Nations Unies au terme de la seconde Guerre mondiale, soit de plus en plus remis en question, et pas exclusivement de la part de la Russie d’ailleurs.

Cela oblige les pays comme le Luxembourg, dont l’existence, la sécurité et la prospérité dépendent de cet Etat de droit international, à rester particulièrement vigilants.

Enfin, et ce n’est certainement pas le moindre des problèmes actuels, laissez-moi dire un mot à propos de la détérioration du climat. En dépit de l’ensemble des connaissances scientifiques dont nous disposons, en dépit des maintes catastrophes naturelles qui ont tendance à se multiplier sur la planète, la préservation du climat ne semble toujours pas constituer une priorité absolue pour notre famille des nations ? Le Luxembourg a consenti des efforts et continuera sur cette voie. Mais, tout seul, nous n’y arriverons pas. Je forme le vœu, ici, que nous prenions tous enfin conscience de l’urgence de la situation et que nous réussissions à prendre les mesures nécessaires tant qu’il en est encore temps.

Chers concitoyens,

Je m’étais fixé comme objectif, à travers cette allocution, de trouver les mots qui nous rendraient de nouveau courage et espoir. Ce qui me parait légitime et fondé.

En remontant le temps, ne fut-ce qu’aux années 90, par exemple, on peut se rendre compte de l’importance et du nombre de crises et conflits internationaux auxquels le Luxembourg a dû faire face. Mais à chaque fois, peu importe la gravité de la situation, nous avons réussi à nous relever, aller de l’avant pour continuer à écrire la « Success story » luxembourgeoise.

Et cela ne doit rien au hasard. Evidemment qu’un peu de chance est nécessaire parfois. Néanmoins, il me semble que nous pouvons, oui, nous devons être fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Nous avons la grande chance d’avoir une culture politique qui tend naturellement à construire des consensus autour des grandes problématiques que nous devons affronter ; nos institutions sont solides, au point de susciter ci et là un peu de jalousie, et autorisent une planification à long terme ; notre économie est robuste et a toujours su relever les défis auxquels elle a dû faire face. Malgré une conjoncture difficile, force est de constater que le taux de chômage est revenu aux bons chiffres d’avant 2020. Nos entreprises tablent sur une reprise énergique et créent de nouveaux emplois.

Notre société est une société ouverte, inclusive, où tout le monde trouve sa place. Bien sûr, tout n’est pas parfait, bien sûr que des problèmes persistent. Et je pense en particulier aux personnes exclues ou bénéficiant trop peu de notre prospérité. Ce qui me semble indispensable, c’est que chacun d’entre nous, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa responsabilité, s’engage à trouver des solutions.

Car, à côté de nos institutions, ce qui vraiment rend notre pays unique et ce qui constitue, dans le fond, sa principale force, ce sont ses habitants, vous tous. Notre démographie n’a pas de pareil. Il y a peu de pays en Europe, où cohabitent tant de nationalités différentes et qui, ensemble, assurent la prospérité du Luxembourg.

C’est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier que notre niveau de vie dépend en partie des résidents non luxembourgeois tout comme des quelque 200.000 frontaliers sur lesquels nous pouvons compter.

Cette tradition d’accueillir des gens d’au-delà nos frontières –je pense aussi aux réfugiés- et de les inclure dans notre société, est une des clés de notre succès.

Mes chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je suis convaincu qu’à condition de rester soudés et de préserver nos valeurs fondamentales, nous pourrons faire face à tous les défis et problèmes, actuels et à venir, pour marcher ensemble vers de meilleurs jours encore.

C’est dans cet esprit qu’avec la Grande-Duchesse et notre famille nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse fête nationale.

Vive le Luxembourg,

Vive l’Europe !

Le Couple Héritier arrive à la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
La Princesse Alexandra, le Prince Louis et le Prince Gabriel arrivent à la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
La Princesse Stéphanie reçoit un bouquet de fleurs d'un jeune garçon © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Couple grand-ducal salue les troupes à l'arrivée à la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Couple grand-ducal arrive à la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
La Grande-Duchesse reçoit un bouquet de fleurs lors de son arrivée à la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Discours de M. Xavier Bettel, Premier ministre © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Discours de M. Fernand Etgen, président de la Chambre des députés © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à M. Philip Crowther © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à Mme Laura Zuccoli © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à M. Guy Helminger © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à Mmes Ni Xia Lian et Sarah De Nutte © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à Mme Léa Linster © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Remise d'une médaille à MM. Fernand COLLET et Ibrahim Ajdarpasic © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Grand-Duc prononce un discours lors de la cérémonie à la Philharmonie © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Couple grand-ducal lors de la cérémonie à la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Couple grand-ducal devant la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Photo de la Famille grand-ducale devant la Philharmonie Luxembourg © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
 

Prise d’armes et parade millitaire

LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, accompagnés de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, ont assisté à la traditionnelle parade militaire de la Fête nationale, de retour sur l’avenue de la Liberté, qui a mis à l’honneur cette année le corps médical et paramédical.

Leurs Altesses Royales saluent les militaires qui défilent
© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

À midi, le Grand-Duc et le Grand-Duc héritier ont passé en revue les troupes avant de laisser place, après un triple « Vive », à la parade de l’Armée luxembourgeoise suivie par la Police Lëtzebuerg, l’Administration des douanes et accises, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS), la Croix-Rouge luxembourgeoise, des services de santé mobilisés pendant la pandémie et l’Union Grand-Duc Adolphe avec la « Luxembourg Marching Band » (Lumaband).

Le Grand-Duc et le Prince Guillaume revoient les troupes
© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

La parade au sol a été complétée par d’impressionnants survols aériens : un hélicoptère « Airbus H145M » de la Police Lëtzebuerg, un avion de transport « Airbus A400M » du 15 Wing de l’Armée belge et un avion de transport et de ravitaillement « Airbus A330 » de la « Multi Role Tanker Transport Unit ».

Ce sont au total 700 personnes, 27 chiens et 60 véhicules qui ont participé au défilé.

 
Vue sur un avion durant la parade militaire © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Un enfant agite un drapeau "Roude Léiw" © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Vue artistique sur les militaires alignés sur l'avenue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Vue artistique sur les militaires alignés sur l'avenue © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le ministre des armées lors de la revue des troupes © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Grand-Duc et le Prince Guillaume saluent les troupes © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Le Grand-Duc et le Prince Guillaume revoient les troupes © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Vue sur les militaires alignés sur l'avenue de la Liberté © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Vue sur des habitants à leur balcon © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Leurs Altesses Royales et les invités dans la tribune officielle © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Leurs Altesses Royales et les invités dans la tribune officielle © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Un jeune enfant prend la cérémonie en photo © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Leurs Altesses Royales dans les tribunes officielles © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Une militaire salue Leurs Altesses Royales à partir d'un Humvee © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Leurs Altesses Royales dans les tribunes officielles © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
Leurs Altesses Royales dans les tribunes officielles © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue
 

Messe solennelle du Te Deum

Les festivités de Fête nationale se sont achevées par un Te Deum célébré en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg auquel ont assisté LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, le Prince Louis, le Prince Gabriel et la Princesse Alexandra.

Photo de famille à la sortie du Te Deum
© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue