Actualité

Les vœux de fin d'année du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse

31.12.2022

Communiqués
Portrait du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
© Maison du Grand-Duc / Marion Dessard
De Grand-Duc an d'Grande-Duchesse, souwéi hier ganz Famill, soen Iech vun Häerze Merci fir Är Ënnerstëtzung an Är Opmierksamkeet, déi Dir hinnen dëst Joer entgéint bruecht hutt. Si wënschen Iech alles Guddes fir 2023 a ginn Iech Rendez-Vous d‘nächst Joer.
Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ainsi que leur Famille vous remercient chaleureusement pour votre soutien et vos marques d’attention transmises cette année. Ils vous présentent leurs meilleurs vœux et vous donnent rendez-vous en 2023.
Der Großherzog und die Großherzogin sowie ihre Familie danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Aufmerksamkeit in diesem Jahr. Sie wünschen Ihnen alles Gute und freuen sich auf ein Wiedersehen im Jahr 2023.
The Grand Duke and Grand Duchess, as well as their Family, warmly thank you for the support and kind messages they received during the year. They send you their best wishes and look forward to seeing you in 2023.